Koran - Deutsch, Khoury
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O rahmândır, rahîmdir.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Führe uns den geraden Weg,
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top