Quran - Azerbaijani
Koran - Deutsch, Khoury

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Führe uns den geraden Weg,
6Bizi doğru yola yönəlt –
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top