Quran - Azerbaijani
Corán - Español, Cortes
Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
1¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Alabado sea Alá, Señor del universo,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3el Compasivo, el Misericordioso,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O rahmândır, rahîmdir.
4Dueño del día del Juicio,
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Dirígenos por la vía recta,
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top