Kuranı Kerim - Türkçe, Diyanet Vakfı
Quran - Azerbaijani
Koran - Deutsch, Khoury

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
2Lob sei Gott, dem Herrn der Welten,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.
3Dem Erbarmer, dem Barmherzigen,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O, rahmândır ve rahîmdir.
4Der Verfügungsgewalt besitzt über den Tag des Gerichtes!
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Ceza gününün mâlikidir.
5Dir dienen wir, und Dich bitten wir um Hilfe.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6Führe uns den geraden Weg,
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bize doğru yolu göster.
7Den Weg derer, die Du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irregehen.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Go to Top