Kuranı Kerim - Türkçe, Suat Yıldırım
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
2Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
3O rahmândır, rahîmdir.
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
5(Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6Bizi doğru yola yönəlt –
6Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
7Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Go to Top