Corán - Español, Cortes
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2Alabado sea Alá, Señor del universo,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3el Compasivo, el Misericordioso,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4Dueño del día del Juicio,
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Dirígenos por la vía recta,
6Bizi doğru yola yönəlt –
7la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top