Corán - Español, Cortes
Koran - English, Yusuf Ali
Quran - Azerbaijani

Nothing selected. Tap on 'star' to select and it will be listed here.
Nothing selected for this sura. Tap on 'star' to select and it will be listed here.

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
1¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
1Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
2Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;
2Alabado sea Alá, Señor del universo,
2Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
3Most Gracious, Most Merciful;
3el Compasivo, el Misericordioso,
3Mərhəmətli və Rəhmliyə,
4Master of the Day of Judgment.
4Dueño del día del Juicio,
4Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
5Thee do we worship, and Thine aid we seek.
5A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
6Show us the straight way,
6Dirígenos por la vía recta,
6Bizi doğru yola yönəlt –
7The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray.
7la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Go to Top